Sverigedemokraterna i Värmland

* Det värmländska näringslivets överlevnad – står och faller med företagens möjlighet att hänga med i utvecklingen.

* Vi motsätter oss straffbeskattning av landsbygden i form av ökade drivmedelskostnader och införande av en vägslitageskatt.

* Vi motsätter oss höjd fordonskatt och utökar milersättningen från 18:50 till 23:50 kr/mil

* Vi avskaffar löneavgiften och sjuklöneansvaret för de minsta företagen och vi gör en kraftig ökning av återbetalning av dieselskatten för jord- och skogsbruksmaskiner.

* Ett höjt grundavdrag gynnar länets invånare och småföretagare då båda kategorierna i regel tjänar mindre än storstadsbefolkningen.

* Förenkla villkoren att bo och verka genom ett särskilt bostadslån för personer på lands- och glesbygd och stödja hushåll på lands- och glesbygd som drabbas av stora kostnader för tvingande miljöanpassning av vatten och avlopp.

bild: Runar Filper, miljö- och jordbruksutskottet
foto: Riksdagen