Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och som ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati, en stark inre solidaritet och sammanhållning.

Detta är Sverigedemokraternas förslag på budgetyrkanden för 2023 tillsammans med en presentation av vad vi vill på lite längre sikt inom Region Värmland. Sverigedemokraterna vill erbjuda vad medborgarna förväntar sig av Region Värmland, en kvalitativ när- och akutsjukvård, en sjukvård i världsklass. Många upplever en försämring av sjukvården med framförallt långa kötider till operationer och akutvård. I Värmland har dessutom många sjukhus och vårdcentraler lagts ner vilket resulterat i långa resvägar. Personalen som arbetar inom vården och gör en värdefull insats vittnar också om försämringar. Arbetet har blivit mer stressigt och lönerna är låga, vilket det stora antalet som väljer att arbeta i Norge är ett bevis på. Sverige är ett land med förutsättningar för en vård som fungerar bättre.

Sverigedemokraterna har genom framgångarna i valet 2018 ökat antalet ledamöter från 7 till 10 i fullmäktige och ser fram emot att vara med och skapa ett väl fungerande Region Värmland med en sjukvård, lokaltrafik, kultur och regional utveckling vi kan vara stolta över. Värmländsk sjukvård är hårt ansträngd och kötiderna till operation är ofta långa. Att som cancerpatient behöva vänta länge, och längre än patienter i övriga landet i en liknande situation, är oacceptabelt. Kö till andra operationer åsamkar också patienter stort lidande. Överbelastade akutmottagningar hotar patientsäkerheten genom feldiagnoser och risk för komplikationer. En av de elementära förutsättningarna för en förebyggande och pragmatisk vård är att ha en väl fungerande primärvård. Det behövs idag mer fokus på primärvården. Fungerar den bra så lyfter det folkhälsan i hela länet och Region Värmland sparar både tid och resurser.

Sverigedemokraternas mål är att alla fysiska miljöer som regionen har inflytande över ska präglas av skönhet, trivsamhet och att den estetiska utsmyckningen ska lyfta fram områdets historia, identitet och kulturarv. När det gäller kollektivtrafiken i länet väljer en del medborgare tyvärr bort att åka kollektivt på kvällar, nätter och helger av säkerhetsskäl.

Sverigedemokraterna anser därför att kameraövervakning med ljudupptagning på bussar och tåg samt väntrum ska vara tillåtet för att göra väntetiden och resandet tryggare. Vårdbehovet ökar i takt med en allt större andel äldre i befolkningen. Samtidigt har asylinvandringen till Värmland de senaste åren gjort att vården belastats ytterligare. De styrande partierna har inte lyckats komma till rätta med problemen inom vården och kommer få det ännu svårare nu med den ökade vårdskulden.

Ljubica Jasic Modin
Regionråd (SD)

Länk till fullständigt budgetdokument – Budget 2023 SD Värmland – 220530