Motion om åtgärder för att fånga upp barn som utsätts för sexuell exploatering.

Sedan internets användande ökat och digitaliseringens framfart kommit i gång på 2000-talet har också möjligheterna för förövare som vill nå ut till och utsätta barn för olika typer av övergrepp stegrats för varje år. Kommersiell sexuell exploatering är ett begrepp som innebär att en individ utför sexuella handlingar i utbyte mot ersättning i form av till exempel pengar, narkotika eller någonstans att bo. I en kartläggning från i år  identifierade Jämställdhetsmyndigheten att det fanns individer som exploaterats på 200 orter i Sverige. Vidare visade Allmänna Barnhuset i en undersökning att det finns barn och ungdomar som exploaterats sexuellt som motsvarar var tredje gymnasieklass. En individ som utsätts för kommersiell sexuell exploatering löper stor risk att utveckla psykisk ohälsa generellt. Dessutom kan utsatta också med tid utveckla svårare symtom som PTSD och missbruksproblematik. Det leder till ett omfattande vårdbehov som främst regionens sjukvård tillhandahåller. Individerna skuldbelägger sig och det finns en stor skam kring det utnyttjande de har blivit offer för, vilket i sin tur leder till att möjligheten att få tillgång till stöd och vård minskar. Regionen har ett ansvar att säkerställa att det finns rutiner som ger häls och sjukvårdspersonalen möjligheter att fånga upp personer som har blivit kommersiellt sexuellt exploaterade. Berörd hälso- och sjukvårdspersonal som misstänker att ett barn utnyttjas genom köp av sexuell handling har en anmälningsskyldighet vilket är ytterst angeläget att informera om och sprida i samtliga berörda verksamheter inom regionen.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på:
– att en översyn görs över vilka rutiner och riktlinjer som finns för att identifiera individer som är utsatta för kommersiell exploatering i de verksamheter inom regionen som arbetar med barn och ungdomar.
– att regionövergripande riktlinjer upprättas för att vårdpersonal inom samtliga verksamheter ska ha grundläggande kunskaper om prostitution, människohandel och sexuell exploatering av barn.

Sverigedemokraterna Region Värmland