En av primärvårdens grunduppdrag är att hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig. Enligt den nationella vårdgarantin har patienter rätt att få kontakt med primärvården samma dag som man söker vård och rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Med nuvarande läkartillgänglighet på vårdcentralerna i Värmland klarar man inte att uppfylla de kraven.

Förra året fick värmlänningarna kontakt med primärvården samma dag i 73% av fallen. I hela landet är siffran 82%. Vi ligger efter. Tittar man på siffrorna över hur många som fick en medicinsk bedömning inom tre dagar är det 69% i Värmland och 82% i hela riket. Här ligger vi ännu längre efter.

Man frågar sig varför vi i Värmland inte ska få samma tillgänglighet som i övriga landet, speciellt när de borgerliga partierna som styr använder de fina orden ”vård i världsklass” när de beskriver sin vision för Värmland. Man kommer inte ens upp till medelvärdet i Sverige när det gäller tillgänglighet.

Primärvården i Värmland kännetecknas av bristande tillgänglighet, dålig kontinuitet och tung arbetsbelastning för personalen. Många specialister och ST-läkare i allmänmedicin väljer bort primärvården för alternativa karriärvägar.

Hälso- och sjukvården har länge lidit brist på läkare på vårdcentralerna. När de vårdsökande inte får snabb tillgång till läkare där, återstår endast att söka sig till akutmottagningar och belasta denna redan hårt ansträngda del av organisationen.

Brister i primärvårdsorganisationen resulterar i sämre vårdkvalitet och många patienter är missnöjda med erhållen vård. Enligt Patientnämndens uppföljning av inkomna klagomål år 2021 fördelat per kategori och verksamhetsområde ligger primärvården näst sämst av totalt sju av vårdens verksamhetsområden inom Region Värmland.

Vi Sverigedemokrater i Värmland anser att primärvården i möjligaste mån ska vara tillgänglig hela dagen. Ingen ska undvika eller ge upp önskad eller nödvändig läkarvård för att man inte når fram per telefon.

Vi anser att en ökning av läkartillgängligheten på vårdcentralerna skall vara en högt prioriterad fråga för Region Värmland. Denna ambition är en del i vårt mål att snarast ta bort vårdköerna i Värmland.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på:

– att Region Värmland utreder och kartlägger bristerna i primärvårdens organisation och arbetsmetodik samt sätter upp tydliga tidsatta mål för hur läkartillgängligheten på vårdcentralerna skall förbättras.

För Sverigedemokraterna i Region Värmland:

Ljubica Jasic Modin (SD)

Lars-Åke Berg (SD)

Karlstad den 3 maj 2022