Bröstcancer stod hos kvinnor, år 2012, för 25,1 % av alla cancer-insjuknanden och 14,7 % av cancerdödsfallen. Prognosen vid bröstcancer varierar mycket beroende på spridning och tidpunkt för upptäckt. Mammografi har visats reducera risken för dödlighet i bröstcancer med upp till 50% för de som undersöks.

I Värmlands län bor 59 953 i åldern 40 – 74 år varav lite mindre än hälften bor i centralorten Karlstad. Samtliga dessa kvinnor erbjuds hälsokontroll med
mammografi. För att kvinnor utanför centralorten idag skall kunna få en hälsokontroll med mammografi utförd måste de resa till centralsjukhuset i Karlstad vilket i många fall tar upp till en dag inkluderande restiden. Reskostnaden får de bekosta själva och ofta en dags ledighet från arbetet med förlorad arbetsinkomst. Med ett mobilt team som genomför mammografin lokalt skulle underlätta avsevärt för dessa kvinnor och intresset för att få en mammografi utförd skulle öka. Planering och bokning görs redan av avdelningen på centralsjukhuset och det är endast platsen för mammografin som skulle ändras. Miljömässigt skulle detta vara en stor fördel med mobil mammografi. En regionmiljöbil istället för alla kvinnors resande med mer eller mindre miljövänliga bilar. Med dagens teknik skulle det bara vara fördelar. Motionen uppfyller både resultatmålen god, jämlik och jämställd hälsa och
effektmålen hållbar organisation.

Yrkande:
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att regionfullmäktige beslutar att:
– Region Värmlands Hälso- och Sjukvårdsnämnd under avdelningen Mammografi hälsokontroll Centralsjukhuset Karlstad startar ett mobilt mammografiteam, som ryms inom Hälso- och Sjukvårdsnämndens resultatmål och effektmål 2023.
– Region Värmlands Hälso- och Sjukvårdsnämnd informerar samtliga Region Värmlands kvinnliga invånare mellan 40 och 74 år, utom de kvinnor som bor i centralorten Karlstad, om möjligheten att få den frivilliga hälsokontrollen med mammografi utförd vart annat år lokalt av ett mobilt mammografiteam.
– Patientavgiften för hälsokontrollen med mammografi skall fortsätta vara utan kostnad för kvinnorna.

För Sverigedemokraterna
___________________
Anders Skogberg (SD)
Ledamot av Regionfullmäktige Region Värmland