Under 2018 uteblev ca 42 000 patienter från sitt planerade vårdbesök i Värmland. Det blir stora ekonomiska konsekvenser för Region Värmland när operationer ställs in på grund av sen avbokning från patienter och vården. När vården inte använder resurser på rätt sätt kan det medföra allvarliga konsekvenser som kan påverka ekonomin och vårdskulden negativt.

2019 uteblev 154 000 patienter från bokade besök på Västra Götalandsregionen (VGR).
Istället för att höja avgifter för uteblivna vårdbesök valde VGR att utreda möjligheten att införa gemensamma regionala riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök.
För att så långt som möjligt komma tillrätta med detta problem krävs att Region Värmland vidtar konkreta åtgärder för att skapa generella riktlinjer, förhållningssätt och rutiner framtagna i syfte att begränsa antalet uteblivna vårdbesök.

Vi pratar ofta om tillgängligheten inom vården. För att vårdgarantin och tillgängligheten inom vården ska förbättras behöver vi se över orsaker men även åtgärder för att förbättra dessa. Vi Sverigedemokrater tror inte att höjning av avgifter är rätt väg att gå utan vill vi undersöka orsaker till uteblivna vårdbesök och vad som kan göras åt dessa.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på:

– att Region Värmland undersöker orsakerna till uteblivna vårdbesök.
– att regiondirektören ges i uppdrag att föreslå lämpliga lösningar för vad som kan göras för att minska de uteblivna vårdbesöken.
– att Region Värmland utreder möjligheten att införa gemensamma regionala riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök

För Sverigedemokraterna i Region Värmland:

Ljubica Jasic Modin (SD)
Lars-Åke Berg (SD)
Anders Skogberg (SD)
Paul Brännlund (SD)

Karlstad den 3 maj 2022