Landstinget i Värmland | Sverigedemokraterna i Värmland

Landstinget i Värmland

Ge oss chansen att vårda Värmland
Vårdfokus skall ha högsta prioritet. Vi vill frigöra och omprioritera pengar till primärvård, telefontillgänglighet, vårdplatser och utbildning av fler sjuksköterskor.

De åtta partierna i Värmlandsalliansen och Vänsterblocket har under 2010-2014 berikat sig själva med nio landstingsråd, på de vårdbehövandes och skattebetalarnas bekostnad. I nedskärningarnas tider är det inte bara dyrt, utan också förkastligt ur moralisk och principiell synvinkel.

För att minska på administrationskostnaderna och effektivisera den politiska styrningen vill vi återgå till att Landstinget och Region Värmlands slås samman till en organisation som styrs av ett direktvalt fullmäktige

Värmland har, relativt sett, ett stort antal folkhögskolor. Dessa drivs indirekt av landstingspengar genom Region Värmland. Folkhögskolorna fyller en viktig roll för utvecklingen och sysselsättning både vad gäller Värmland som län och på det individuella planet. Men vi anser att så länge landstinget inte är sammanslaget med Region Värmland utan är en egen organisation så skall landstingets medel i möjligaste mån gå till vårdrelaterade ändamål. Speciellt i dagens läge då landstinget har svåra problem att lösa inom bl.a. psykiatrin och primärvården. Vi vill lösgöra pengar till detta genom att folkhögskolorna successivt ser sig om efter andra finansiärer än landstinget.

Utbildningen av sjuksköterskor delfinansieras mot att de förbinder sig att bli återbetalningsskyldiga om anställningen inom Landstinget Värmland avslutas tidigare än vad kontraktet anger. Detta för att motverka sjuksköterskebristen i länet.

Personalen skall behärska svenska språket väl, detta för att främst garantera patientsäkerhet.

Närsjukvården förbättras genom ökad bemanning och förlängda öppettider.

Akutsjukvården förbättras i syfte att förebygga väntetider och öka patientsäkerheten.

Läkare skall i högre grad få utöva sin läkarroll, genom avlastning av läkarsekreterare och specialsjuksköterskor.

Psykiatrin skall ges omedelbara behandlingsinsatser.

Barn- och ungdomspsykiatrin förbättras med specialutbildning av personalen.

Tillgänglighet med små vårdcentraler och telefontid hela dagen.

Vi vill återställa ambulanstätheten i Värmland.

 

 

Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för.