Sverigedemokraterna i Värmland | Sida 45

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värmland

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Runar Filper

Distriktsordförande

Tel: 072-5383497

Postadress

Sverigedemokraterna Värmlands län
Box 51
686 22 Sunne
 • Principprogram för Sverigedemokraterna Värmlands län

  Av Admin den 30 maj, 2006
  0
  0

  ”Ack Värmeland du sköna, du härliga land”

  Landskapet är en historisk landsdel, där folk kände samhörighet med varandra, talade liknande dialekter och hade gemensam rättstradition genom landskapslagarna. Detta gemensamma arv vill vi bevara i vårat landskap. Värmland har en omväxlande och vacker natur. Större delen är skogsklädd, men området kring Vänern domineras av bördiga slätter. Värmland var länge glest befolkat. I de nordliga skogsområdena bröt finnar mark främst på 1600-talet. Gammal jordbruksbygd finns i söder. Skogs- och bergsbruk är traditionella värmländska näringar. De många bruksfamiljerna utgjorde en framskjutande samhällsklass och om deras liv vittnar de många herrgårdarna. Bruken har försvunnit och nu dominerar storindustrin. Sådan levande historisk förankring är viktig för våra barn och unga, inte minst för den värmländska identitetens fortlevande.

  Folket Det värmländska folket har växt fram ur en salig blandning av svenskar, norrmän och finnar. Hit till Värmland kom också valloner och tyskar. I facklitteraturen finner man att Värmland var ett av de främsta tillhållen för ”tattare”, eller ”resandefolket” som de kallar sig. Dessa olika folk och karaktärsdrag har genom århundradena formats till ett positivt och glatt släkte. Det talas ofta om den glade värmlänningen, fylld av historier, skämt och skratt. Men det finns naturligtvis också en allvarsam sida av vårat folk. Det är detta arv som man kan kalla det värmländska folkkynnet.

  Kultur och tradition Landskapet och dess folk har präglat den värmländska kulturen. De seder och bruk som finns här kännetecknar ”det värmländska” i förhållande till andra landskap och folk. Denna kulturella särprägel av den svenska kulturen vill vi slå vakt om.

  Kommunerna Den kommunala självstyrelsens princip är fastslagen i grundlagen. Vi vill att de värmländska kommunerna ska utnyttja sin rätt till självstyre genom att själva kunna besluta i viktiga frågor via folkomröstningar. Det kommunala självstyret måste skyddas mot statlig inblandning som inte är nödvändig.

  Socknarna Kyrkorna är socknarnas identitet och självklara samlingsplats i glädje och sorg och för den andliga vederkvickelsen. Sockengemenskapen med dess sociala liv har alltid varit väl sammanvävt med kyrkan. Detta kulturmönster måste bevaras. Vi är därför emot nedläggning och sammanslagning av små församlingar.

  Familj och barnomsorg Den traditionella kärnfamiljen är en vedertagen norm och den grundläggande beståndsdel kring vilken vårt samhälle är uppbyggt. Det är också viktigt att överföra det lokala kulturarvet från gångna generationer till nya. Föräldrarna bör ha rätt att själva välja barnomsorg.

  Skolan måste tillbaka till de normer och värderingar som var rådande för bara några årtionden sedan. Den etik och moral som en gång var allmängods måste återerövras för att varje elev ska ha möjlighet att på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen. Att förmedla kunskap måste återigen bli skolans högsta målsättning. Vi vill också värna det lokala och värmländska kulturarvet i skolorna.

  Sjukvården Vi betalar landstingsskatt och då har vi också rätt att kräva en fungerande sjukvård var vi än bor i länet. Hembesökande läkare bör bli ett naturligare inslag i samhällsbilden för att komplettera och avlasta institutionsvården. Successivt vill vi avveckla landstinget. Sjukvården hamnar då under statligt och kommunalt ansvar

  De gamla har med sina insatser varit om att skapa den svenska välfärden. De har med hopp om en ljusare framtid lagt ned flit och kraft i yrkeslivet och omsorg och kärlek i familjen för att förbättra tillvaron för sina fränder i folkhemmet. De utgör en enorm samhällstillgång med sin livserfarenhet och sina kunskaper. Vi vill värna Värmlands gamla och deras rätt till en trygg och kärleksfull ålderdom och ta tillvara deras nedärvda och unika kunskaper.

  Lag och ordning Varje värmlänning vill bo i ett tryggt Värmland där polisen har stora resurser. Vi bor i ett landskap med mycket glesbygd och stora avstånd, vilket kräver behov av fungerande och bemannade polisiära enheter i hela Värmland. Tingsrätter bör finnas i hela Värmland. Vi är emot varje form av centralisering.

  Utlänningar Vi motsätter oss ett mångkulturellt Värmland. Norge och Värmland har av tradition starka band med varandra. De många norrmännen har obemärkt smält in i den värmländska gemenskapen. Man kan heller inte tala om kulturkrockar då det gäller övriga nordiska folkgrupper, då nordbornas språk, kultur och historia i mångt och mycket har gemensamt ursprung. Om människor kan identifiera sig med varandra har de också lättare att visa medkänsla, sympati och solidaritet med varandra. Därför motsätter vi oss ett etniskt och kulturellt splittrat Värmland. Däremot ska riktiga flyktingar kunna söka tillfälligt skydd i Värmland.

  Näringsliv Den fria företagsamheten ska stödjas och uppmuntras. Den är en av hörnstenarna i vårat välstånd. All nyetablering av företag bör inte ske i tätorterna, utan även i de mindre orterna på landsbygden. Det är av stor vikt ur både sysselsättnings- och rättvisesynpunkt att de mindre orternas företag och livsmedelshandlare finns kvar.

  Landsbygd, jord- och skogsbruk De viktigaste näringarna för värmlänningen har länge varit jorden och skogen. Skogarna rymmer tusentals ruiner som vittnar om den tid då landsbygden levde och ängs- och åkermark dominerade landskapet. Våran vision är att återskapa en levande landsbygd. Vi strävar efter ett decentraliserat Värmland, där Bygdeskolor, livsmedelsbutiker och annan service ”på bygda” gör att hela Värmland ska leva.

  Kommunikationer Det Värmländska vägnätet måste vara av hög standard. De många timmertransporterna som färdas i ett skogslandskap sliter på vägarna. Flera virkestransporter måste därför gå via järnvägen, vilket också är bra ur miljösynpunkt. Flottning i mindre skala skulle kunna prövas ånyo, för att upprätthålla ett traditionellt tillvägagångssätt.

  Miljö och natur Värmlands storslagna natur är något att vara stolt över. Vårat miljöpolitiska mål är att åstadkomma ett Värmland där all verksamhet som skadar vår miljö och hälsa upphör. Ett miljötänkande måste grundläggas redan i skolan.

  Jakt och fiske Av tradition är jakt och fiske en angelägenhet för många värmlänningar. Fiske- och viltvård skall bedrivas på ett för djuren värdigt sätt. Gammal fauna måste bevaras. Det gör den bäst om man reducerar främmande och inplanterade arter som saknar förankring i våran natur. Om rovdjur gör skada på människor, deras boskap och husdjur måste man hörsamma folkets reaktioner i området.