Sverigedemokraterna i Värmland | Sida 6

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värmland

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Runar Filper

Distriktsordförande

Tel: 072-5383497

Postadress

Sverigedemokraterna Värmlands län
Box 51
686 22 Sunne
 • Val 2018

  Av anina.laroma den 29 juli, 2018
  0

  Valmanifest

  Ditt val – en värmländsk angelägenhet

  Värmländsk sjukvård är hårt ansträngd och kötiderna till operation är ofta långa. Att som cancerpatient behöva vänta på sin tur är oacceptabelt. Kön till andra operationer åsamkar också patienten stort lidande. Överbelastade akutmottagningar hotar patientsäkerheten genom feldiagnoser och risk för komplikationer.

  Enligt den nationella vårdgarantin ska man få kontakt med primärvården samma dag som man söker vård, få läkarbesök på vårdcentral inom sju dagar och sedan hos specialist inom tre månader, samt därefter operation eller annan åtgärd inom 3 månader från beslut om detta. Trots denna garanti är Landstinget Värmland sämst i klassen.

  Det är de erfarna undersköterskorna som fått dra det tunga lasset när sjuksköterskorna tröttnat på krisen inom akutsjukvården och lämnar landstinget i allt stridare ström. Akutsjukvårdens brist på sjuksköterskor och den där igenom ökade vårdtyngden, gör snart arbetsbelastningen oöverstiglig för allt fler utarbetade undersköterskor och oerfarna vikarier. Skyddsombud larmar och kräver en rad åtgärder för att inte underbemanningen ska implodera.

  Att vara ung i Värmland och Sverige av idag, innebär allt större krav. Våra ungdomar har inte alltid möjlighet att få stöd från skola, familj eller övriga samhället. Även om man som förälder eller annan närstående vill sina ungdomars bästa, så räcker man helt enkelt inte till. Då är det av yttersta vikt att barn och ungdomar som far illa – det kan handla om ångest, oro, hedersförtryck och stress som på olika sätt relateras till psykisk ohälsa – snabbt får kompetent hjälp.

  Tyvärr har det inte skapats tillräckligt med vårdplatser för våra ungdomar inom psykiatrin. Vi finner det anmärkningsvärt att det finns så många fler vårdplatser för brottsdömda inom rättspsykiatrin än vad det finns för våra barn och unga som mår psykiskt dåligt.

  Verkligheten är att sjukvårdens garanti bara är tomma ord – här i Värmland levererade av både Värmlandsalliansens och Vänsteralternativets nuvarande skara av nio landstingsråd. Oavsett hur mycket skatt värmlänningen har betalat så händer ingenting när landstinget sviker löftet om vård i rimlig tid.

   

  Ingen positiv särbehandling – samma rättigheter och skyldigheter

  • I Värmland benämner vi inte illegala invandrare som ”papperslösa”. Att kalla illegala invandrare för ”papperslösa” har enbart ett politiskt syfte, att förringa betydelsen och värdet av kritiken mot att vara illegal.

   

  • Personer som vistas illegalt i landet ska endast erhålla vård som inte kan anstå, vilket den illegale invandraren enligt vår åsikt själv ska bekosta fullt ut. Att undanhålla sig rättvisan genom att gå under jorden, eller att ta sig in illegalt i landet och därefter leva här utan laglig rätt, ska rimligen inte premieras genom fri tillgång till vårt sjukvårdssystem.

   

  • Människor som befinner sig illegalt i Sverige bör inte få ta del av subventionerad tandvård utan själva bekosta detta. Detta för att bespara skattepengar och minska ner på den långa kö till tandvården som finns på vissa värmländska orter idag. Att vara illegal skall inte premieras.

   

   

  Värmländsk vård med fokus på patienten

   

  • Konkurrenskraftiga löner är en grundläggande förutsättning för att få personal att söka sig till och jobba kvar i vårt landsting. Enligt Vårdförbundet har, i över ett decennium, tiotusentals svenska sjuksköterskor sökt sig till Norge för att arbeta, inte minst från grannen Värmland. Konkurrenskraftiga löner bidrar starkt till att motverka personalbristen, vilken ger en bättre arbetsmiljö och ökar patientsäkerheten. Det samma gäller för undersköterskor.

   

  • Ett kompetenslyft med bibehållen lön under specialistutbildningen för sjuksköterskor, så att betydligt fler ges möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska

   

  • Ett karriärlyft för undersköterskor genom vidareutbildning på betald arbetstid, vilket leder till en större möjlighet till avancemang och lönestegring.

   

  • Utbildningen av sjuksköterskor delfinansieras mot att de förbinder sig att bli återbetalningsskyldiga om anställningen inom Landstinget Värmland avslutas tidigare än vad kontraktet anger. Detta för att motverka sjuksköterskebristen i länet.

   

  • Undersköterskebristen inom akutsjukvården är stor. En utbildning i en kommun accepteras inte självklart i andra kommuner eller landsting. Vi tror att en undersköterskelegitimation är en del av lösningen. Är man undersköterska i en del av landet ska man givetvis kunna vara det i en annan del av landet också.

   

  • För att lösa akutsjukvårdens rekryteringsproblem måste det skapas inskolningsprogram där yngre undersköterskor som idag exempelvis arbetar i kommunal verksamhet får möjlighet att komplettera sina kunskaper med en akutsjukvårdsutbildning så att de kan ta jobben.

   

  • Den som har arbetat i 6 månader efter att en provanställning lett till en tillsvidareanställning ska ha möjlighet att söka och få en heltidsanställning. Vi vill också underlätta för kommunerna att kunna avveckla de delade turerna

   

  • Läkare och sjuksköterskor behöver få avlastning i det administrativa arbetet av vårdkunniga administratörer. Det kommer att leda till en bättre arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och mer tid för patienterna.

   

  • Sverigedemokraterna vill även verka för en minskning av landstingets externa konsulttjänster. Vi tror att landstingets stora organisation rymmer egen kompetens och erfarenhet och att det ibland finns en övertro på externa konsulters kompetens. Landstinget kan se över vilka konsulttjänster som kan avslutas direkt eller fasas ut.

   

  • Tillgängligheten till primärvården bör förbättras genom bland annat ökade öppettider och förbättrade möjligheter till tidsbokning via internet.

   

  • Telefonkontakt och tidsbokning, där man inte når vården på grund av överbelastad kö och korta telefontider, är folks vanligaste klagomål. I värmländsk primärvård skall tidsbokning via internet kunna utvecklas. Det bör också finnas möjlighet till att boka tider hos primärvården via sjukvårdsupplysningen.

   

  • Landstinget bör verka för införandet av en medicinsk vårdgaranti enligt norsk modell, mindre statisk än den svenska och mer anpassad efter patientens medicinska behov.

   

  • Satsningar på avancerade specialistsjuksköterskor som kan överta en del av läkarnas uppgifter bör ske.

   

  • Sverigedemokraterna ser tandvården som en självklar del av välfärden och har som långsiktig ambition att den helt bör räknas in i den allmänna hälso- och sjukvården och ingå i högkostnadsskyddet.

   

  • Avskaffande av avgiften för slutenvården för äldre i ålderskategorin 85+.

   

  • Satsningar för att i ett tidigt skede diagnostisera demenssjukdomar bör utökas.

   

  • För att säkerställa en god sjukvård för länets invånare behövs en ekonomi i balans. Idag har landstinget byggt upp stora skulder som drabbar sjukvården hårt i lågkonjunkturer.

   

  • Även tjänstemannastaben kan ses över kontinuerligt. Här kan man med tiden göra effektiviseringar och besparingar.

   

  • Sverigedemokraterna vill se fler vårdplatser för barn och unga samt att samverkan mellan barn-och ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatrin förbättras.

   

 • VALPRESENTATIONEN med SD:s nummer fem till Värmlands landstingsfullmäktige/region

  Av anina.laroma den 12 juli, 2018
  0

  VALPRESENTATIONEN med SD:s nummer fem till Värmlands landstingsfullmäktige/region

  5. Lena Monsén, 63, Undersköterska, Karlstad.

  Lena som arbetar inom vården har tre barn och tre barnbarn. Hon är undersköterska med inriktning akutsjukvård, handledare för studerande undersköterskor och sjuksköterskor. Hon har tidigare också varit arbetsplats- och skyddsombud

  Hon har arbetat som kontorist, telefonist, kallskänka, väverska och varit butikschef och egen företagare. Hon har även bl.a. utbildat sig som växeltelefonist och inom företagsekonomi, affärskommunikation svenska/engelska.

  Lenas intressen är mat, kultur, resor, motorsport, musik och motorcyklar.

  Politiskt brinner hon för vårdfrågor, äldreomsorg, LSS och tryggheten i samhället. Lena kommer att vara viktig i landstingsgruppen med sin breda erfarenhet och kompetens.

 • Av anina.laroma den 8 juli, 2018
  0

  * Det värmländska näringslivets överlevnad – står och faller med företagens möjlighet att hänga med i utvecklingen.

  * Vi motsätter oss straffbeskattning av landsbygden i form av ökade drivmedelskostnader och införande av en vägslitageskatt.

  * Vi motsätter oss höjd fordonskatt och utökar milersättningen från 18:50 till 23:50 kr/mil

  * Vi avskaffar löneavgiften och sjuklöneansvaret för de minsta företagen och vi gör en kraftig ökning av återbetalning av dieselskatten för jord- och skogsbruksmaskiner.

  * Ett höjt grundavdrag gynnar länets invånare och småföretagare då båda kategorierna i regel tjänar mindre än storstadsbefolkningen.

  * Förenkla villkoren att bo och verka genom ett särskilt bostadslån för personer på lands- och glesbygd och stödja hushåll på lands- och glesbygd som drabbas av stora kostnader för tvingande miljöanpassning av vatten och avlopp.

  bild: Runar Filper, miljö- och jordbruksutskottet
  foto: Riksdagen

 • Syrienkonflikten – en reseberättelse

  Av anina.laroma den 15 juni, 2018
  0

  Den 15 juni gästades Karlstad och Värmland av Martin Kinnunen, Miljö- och klimatpolitisk talesman och Markus Wiechel, utrikespolitisk talesman från riksdagen för att föreläsa och delge en mycket intressant berättelse utifrån sin resa till Syrien hösten 2017.

   

 • Utbildningsdag i Karlstad

  Av anina.laroma den 10 juni, 2018
  0
  Den 10 juni hölls en utbildning med Anina Laroma, riksombudsman, som föreläste i styrelsearbete, valarbete och kommunikation.