Valmanifest | Sverigedemokraterna i Värmland

Valmanifest

Valmanifest 2018

Ditt val – en värmländsk angelägenhet

Värmländsk sjukvård är hårt ansträngd och kötiderna till operation är ofta långa. Att som cancerpatient behöva vänta på sin tur är oacceptabelt. Kön till andra operationer åsamkar också patienten stort lidande. Överbelastade akutmottagningar hotar patientsäkerheten genom feldiagnoser och risk för komplikationer.

Enligt den nationella vårdgarantin ska man få kontakt med primärvården samma dag som man söker vård, få läkarbesök på vårdcentral inom sju dagar och sedan hos specialist inom tre månader, samt därefter operation eller annan åtgärd inom 3 månader från beslut om detta. Trots denna garanti är Landstinget Värmland sämst i klassen.

Det är de erfarna undersköterskorna som fått dra det tunga lasset när sjuksköterskorna tröttnat på krisen inom akutsjukvården och lämnar landstinget i allt stridare ström. Akutsjukvårdens brist på sjuksköterskor och den där igenom ökade vårdtyngden, gör snart arbetsbelastningen oöverstiglig för allt fler utarbetade undersköterskor och oerfarna vikarier. Skyddsombud larmar och kräver en rad åtgärder för att inte underbemanningen ska implodera.

Att vara ung i Värmland och Sverige av idag, innebär allt större krav. Våra ungdomar har inte alltid möjlighet att få stöd från skola, familj eller övriga samhället. Även om man som förälder eller annan närstående vill sina ungdomars bästa, så räcker man helt enkelt inte till. Då är det av yttersta vikt att barn och ungdomar som far illa – det kan handla om ångest, oro, hedersförtryck och stress som på olika sätt relateras till psykisk ohälsa – snabbt får kompetent hjälp.

Tyvärr har det inte skapats tillräckligt med vårdplatser för våra ungdomar inom psykiatrin. Vi finner det anmärkningsvärt att det finns så många fler vårdplatser för brottsdömda inom rättspsykiatrin än vad det finns för våra barn och unga som mår psykiskt dåligt.

Verkligheten är att sjukvårdens garanti bara är tomma ord – här i Värmland levererade av både Värmlandsalliansens och Vänsteralternativets nuvarande skara av nio landstingsråd. Oavsett hur mycket skatt värmlänningen har betalat så händer ingenting när landstinget sviker löftet om vård i rimlig tid.

 

Ingen positiv särbehandling – samma rättigheter och skyldigheter

 • I Värmland benämner vi inte illegala invandrare som ”papperslösa”. Att kalla illegala invandrare för ”papperslösa” har enbart ett politiskt syfte, att förringa betydelsen och värdet av kritiken mot att vara illegal.

 

 • Personer som vistas illegalt i landet ska endast erhålla vård som inte kan anstå, vilket den illegale invandraren enligt vår åsikt själv ska bekosta fullt ut. Att undanhålla sig rättvisan genom att gå under jorden, eller att ta sig in illegalt i landet och därefter leva här utan laglig rätt, ska rimligen inte premieras genom fri tillgång till vårt sjukvårdssystem.

 

 • Människor som befinner sig illegalt i Sverige bör inte få ta del av subventionerad tandvård utan själva bekosta detta. Detta för att bespara skattepengar och minska ner på den långa kö till tandvården som finns på vissa värmländska orter idag. Att vara illegal skall inte premieras.

 

 

Värmländsk vård med fokus på patienten

 

 • Konkurrenskraftiga löner är en grundläggande förutsättning för att få personal att söka sig till och jobba kvar i vårt landsting. Enligt Vårdförbundet har, i över ett decennium, tiotusentals svenska sjuksköterskor sökt sig till Norge för att arbeta, inte minst från grannen Värmland. Konkurrenskraftiga löner bidrar starkt till att motverka personalbristen, vilken ger en bättre arbetsmiljö och ökar patientsäkerheten. Det samma gäller för undersköterskor.

 

 • Ett kompetenslyft med bibehållen lön under specialistutbildningen för sjuksköterskor, så att betydligt fler ges möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska

 

 • Ett karriärlyft för undersköterskor genom vidareutbildning på betald arbetstid, vilket leder till en större möjlighet till avancemang och lönestegring.

 

 • Utbildningen av sjuksköterskor delfinansieras mot att de förbinder sig att bli återbetalningsskyldiga om anställningen inom Landstinget Värmland avslutas tidigare än vad kontraktet anger. Detta för att motverka sjuksköterskebristen i länet.

 

 • Undersköterskebristen inom akutsjukvården är stor. En utbildning i en kommun accepteras inte självklart i andra kommuner eller landsting. Vi tror att en undersköterskelegitimation är en del av lösningen. Är man undersköterska i en del av landet ska man givetvis kunna vara det i en annan del av landet också.

 

 • För att lösa akutsjukvårdens rekryteringsproblem måste det skapas inskolningsprogram där yngre undersköterskor som idag exempelvis arbetar i kommunal verksamhet får möjlighet att komplettera sina kunskaper med en akutsjukvårdsutbildning så att de kan ta jobben.

 

 • Den som har arbetat i 6 månader efter att en provanställning lett till en tillsvidareanställning ska ha möjlighet att söka och få en heltidsanställning. Vi vill också underlätta för kommunerna att kunna avveckla de delade turerna

 

 • Läkare och sjuksköterskor behöver få avlastning i det administrativa arbetet av vårdkunniga administratörer. Det kommer att leda till en bättre arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och mer tid för patienterna.

 

 • Sverigedemokraterna vill även verka för en minskning av landstingets externa konsulttjänster. Vi tror att landstingets stora organisation rymmer egen kompetens och erfarenhet och att det ibland finns en övertro på externa konsulters kompetens. Landstinget kan se över vilka konsulttjänster som kan avslutas direkt eller fasas ut.

 

 • Tillgängligheten till primärvården bör förbättras genom bland annat ökade öppettider och förbättrade möjligheter till tidsbokning via internet.

 

 • Telefonkontakt och tidsbokning, där man inte når vården på grund av överbelastad kö och korta telefontider, är folks vanligaste klagomål. I värmländsk primärvård skall tidsbokning via internet kunna utvecklas. Det bör också finnas möjlighet till att boka tider hos primärvården via sjukvårdsupplysningen.

 

 • Landstinget bör verka för införandet av en medicinsk vårdgaranti enligt norsk modell, mindre statisk än den svenska och mer anpassad efter patientens medicinska behov.

 

 • Satsningar på avancerade specialistsjuksköterskor som kan överta en del av läkarnas uppgifter bör ske.

 

 • Sverigedemokraterna ser tandvården som en självklar del av välfärden och har som långsiktig ambition att den helt bör räknas in i den allmänna hälso- och sjukvården och ingå i högkostnadsskyddet.

 

 • Avskaffande av avgiften för slutenvården för äldre i ålderskategorin 85+.

 

 • Satsningar för att i ett tidigt skede diagnostisera demenssjukdomar bör utökas.

 

 • För att säkerställa en god sjukvård för länets invånare behövs en ekonomi i balans. Idag har landstinget byggt upp stora skulder som drabbar sjukvården hårt i lågkonjunkturer.

 

 • Även tjänstemannastaben kan ses över kontinuerligt. Här kan man med tiden göra effektiviseringar och besparingar.

 

 • Sverigedemokraterna vill se fler vårdplatser för barn och unga samt att samverkan mellan barn-och ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatrin förbättras.

 

Kulturen – ett breddat värmländskt kulturutbud

 

 • Sverigedemokraterna anser att den viktigaste målsättningen för den regionala kulturpolitiken är att värna och levandegöra det värmländska kulturarvet och på så sätt stärka vår egenartade identitet. De regionala identiteterna och kulturvarianterna utgör viktiga delar av den svenska kulturen och utgör en omistlig del av densamma.

 

 • Också den immateriella delen av kulturarvet är viktig och t.ex. bör stöd ges till föreningar och verksamheter som arbetar med att sprida och stärka äldre regionala dialekter, danser, hantverkstraditioner, mattraditioner, musik med mera. Också barnkulturen är en viktig del av området.

 

Regional utveckling – ditt enda alternativ

 

 • Det värmländska näringslivets överlevnad – står och faller med företagens möjlighet att hänga med i utvecklingen.

 

 • Vi motsätter oss straffbeskattning av landsbygden i form av ökade drivmedelskostnader och införande av en vägslitageskatt.

 

 • Vi motsätter oss höjd fordonskatt och utökar milersättningen från 18:50 till 23:50 kr/mil

 

 • Vi avskaffar löneavgiften och sjuklöneansvaret för de minsta företagen och vi gör en kraftig ökning av återbetalning av dieselskatten för jord- och skogsbruksmaskiner.

 

 • Ett höjt grundavdrag gynnar länets invånare och småföretagare då båda kategorierna i regel tjänar mindre än storstadsbefolkningen.

 

 • Förenkla villkoren att bo och verka genom ett särskilt bostadslån för personer på lands- och glesbygd och stödja hushåll på lands- och glesbygd som drabbas av stora kostnader för tvingande miljöanpassning av vatten och avlopp.

 

 • Det är av yttersta vikt med en upprustning av vägnätet på 61, 62, 63:an och att vi verkar för ökade länsanslag och att Hagfors och Torsbys flygplatser blir kvar.

 

 • Sverigedemokraterna vill skapa rikliga förutsättningar regionala utvecklingen i Värmland. Vårt mål är en hållbar utveckling och god livskvalitet i hela Värmland, vad gäller områden som näringsliv, välfärd, folkhälsa, utbildning och arbetsmarknad. Lika så är energi, kultur, ideell sektor, trafik och samhällsplanering fundamentala områden. Sverigedemokraterna vill ge förutsättningar för bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar i vårt Värmland.

 

 • Region Värmlands roll som stiftelseförvaltare åt bl.a. Värmlandsoperan och Värmlands museum är bevarandevärt och främjande för varumärket Värmland och dess dragningskraft på både näringsliv och inflyttning. Vi vill framhäva Värmlands varumärke mycket tydligare genom att marknadsföra det värmländskt specifika som något unikt och lockande.

 

 

 • Värmland har flest antal folkhögskolor i hela landet, som drivs indirekt av landstingspengar genom Region Värmland. Folkhögskolorna fyller en viktig roll för utvecklingen och sysselsättning både vad gäller Värmland som län och på det individuella planet, men vi anser att landstingets medel i möjligaste mån skall gå till vårdrelaterade ändamål som bl.a. psykiatrin och primärvården. Vi vill lösgöra pengar till detta genom att folkhögskolorna successivt ser sig om efter andra finansiärer än landstinget.

 

Infrastruktur och kollektivtrafik

 

 • Sverigedemokraterna ser det som självklart att god tillgänglighet för människor med funktionshinder samt ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en del av all samhällsplanering där landstinget (Region Värmland) är inblandat. Vårt mål är dessutom att alla fysiska miljöer som landstinget har ett inflytande över skall präglas av skönhet, trivsamhet och att den estetiska utsmyckningen skall lyfta fram landstingsområdets historia, identitet och kulturarv.

 

 • Många medborgare som har möjlighet till detta väljer tyvärr bort kollektivtrafiken på kvällar, nätter och helger av säkerhetsskäl. Sverigedemokraterna anser därför att kameraövervakning på bussar och tåg skall vara tillåtet och användas, samt att det bör finnas vakter och servicepersonal för att göra väntetiden och resandet tryggare.

 

 • Den lokala tågtrafiken i Värmland har diskuterats och förslag har lagts fram om att minska antalet hållplatser. Detta motsätter vi oss och anser att det är viktigt att även mindre orter har tillgång till goda kommunikationer. Antalet hållplatser för den lokala tågtrafiken bör bibehållas.

 

 • Sverigedemokraterna anser att tillgänglighet, trygghet och barnvänlighet skall prioriteras inom alla former av samhällsplanering där landstinget är inblandat.

 

 

Landstingsmanifest 2014

Ge oss chansen att vårda Värmland
Vårdfokus skall ha högsta prioritet. Vi vill frigöra och omprioritera pengar till primärvård, telefontillgänglighet, vårdplatser och utbildning av fler sjuksköterskor.

De åtta partierna i Värmlandsalliansen och Vänsterblocket har under 2010-2014 berikat sig själva med nio landstingsråd, på de vårdbehövandes och skattebetalarnas bekostnad. I nedskärningarnas tider är det inte bara dyrt, utan också förkastligt ur moralisk och principiell synvinkel.

För att minska på administrationskostnaderna och effektivisera den politiska styrningen vill vi återgå till att Landstinget och Region Värmlands slås samman till en organisation som styrs av ett direktvalt fullmäktige

Värmland har, relativt sett, ett stort antal folkhögskolor. Dessa drivs indirekt av landstingspengar genom Region Värmland. Folkhögskolorna fyller en viktig roll för utvecklingen och sysselsättning både vad gäller Värmland som län och på det individuella planet. Men vi anser att så länge landstinget inte är sammanslaget med Region Värmland utan är en egen organisation så skall landstingets medel i möjligaste mån gå till vårdrelaterade ändamål. Speciellt i dagens läge då landstinget har svåra problem att lösa inom bl.a. psykiatrin och primärvården. Vi vill lösgöra pengar till detta genom att folkhögskolorna successivt ser sig om efter andra finansiärer än landstinget.

Utbildningen av sjuksköterskor delfinansieras mot att de förbinder sig att bli återbetalningsskyldiga om anställningen inom Landstinget Värmland avslutas tidigare än vad kontraktet anger. Detta för att motverka sjuksköterskebristen i länet.

Personalen skall behärska svenska språket väl, detta för att främst garantera patientsäkerhet.

Närsjukvården förbättras genom ökad bemanning och förlängda öppettider.

Akutsjukvården förbättras i syfte att förebygga väntetider och öka patientsäkerheten.

Läkare skall i högre grad få utöva sin läkarroll, genom avlastning av läkarsekreterare och specialsjuksköterskor.

Psykiatrin skall ges omedelbara behandlingsinsatser.

Barn- och ungdomspsykiatrin förbättras med specialutbildning av personalen.

Tillgänglighet med små vårdcentraler och telefontid hela dagen.

Vi vill återställa ambulanstätheten i Värmland.

Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för.