Vår politik | Sverigedemokraterna i Värmland

Vår politik

Sverigedemokraterna i Värmland
• Vi vill verka för att människor känner gemenskap och bryr sig om varandra. att mobbning, diskriminering och rasism inte ska existera.

• En levande landsbygd med service i form av vård, skola och omsorg inom hela kommunernas gränser. Vi motsätter oss centralisering i storskalig form.

• Skolan skall vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder.

• Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten.

• Rovdjurspolitiken präglas av lokalt inflytande, där invånarnas stämma hörsammas och respekteras. Det kan inte vara meningen att mark- och djurägare skall köras över när de mister både djur, fritidssysselsättning och den trygghet det innebär att kunna vistas fritt i skog och mark.

• För att kunna erbjuda de kommunvisioner vi har i våra värmländska kommuner, måste politiken frigöra ekonomiska förutsättningar. Därför ser vi över omprioriteringar i budgeten och vi omförhandlar avtalen med Migrationsverket.

• När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen så ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.

 

Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för.